Näringsinnehåll

Du tillför inte endast NP och K med fjäderfägödsel utan även många andra makro- och mikronäringsämnen i motsats till handelsgödsel, och vi skulle därför vilja beteckna fjäderfägödsel som ett ”Fullgödselmedel” i motsats till handelsgödsel.

Vilken typ av gösdsel förmedlar EkoNatur?

  • Gödsel från frigående värphöns samt livkycklingar, tillåten för all odling. Dvs.tillåten i KRAV och Ekologisk odling.
  • Gödsel från slaktkycklingar, enbart för konventionell odling.

Värphöns

Värphöns har en större variation i gödselns näringsinnehåll beroende på att det finns många fler inhysningssystem för höns än för slaktkycklingar, större skillnader i utrustning m.m. Men det börjar nu finnas många nya stora värphönsstallar, som ger likvärdigt gödsel som den som kommer från slaktkycklingarna.

Slaktkycklingar

Gödsel från slaktkycklingar innehåller oftast ungefär samma mängd näring, oavsett varifrån den kommer eftersom stallarna ofta är byggda de senaste decennierna. Näringsinnehåll: ts % ca. 70 %, N 35 kg per ton gödsel. P 7 kg per ton gödsel och K 18 kg per ton gödsel. Flertalet slaktkycklingstallar har gödsellager under tak, vilket alla borde ha.

För att vi skall kunna värdera gödsel, oavsett varifrån den kommer,behöver vi analysera minst 2 gånger per år avseende TS-halt i %, N kg/ton, P kg/ton, och K kg/ton. Som jämförelse använder vi pris på mineralgödsel N, P respektive K.